Regulamin Salwatoriańskiego Forum Młodych

Przyjazd jest równoznaczny z obowiązkiem jego przestrzegania

 1. Udział w spotkaniu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora, podczas spotkania u organizatora, a także każdy z uczestników otrzymuje własny egzemplarz regulaminu.
 2. Uczestnicy biorą udział w spotkaniu na własną odpowiedzialność.
 3. Minimalny wiek uczestnictwa w spotkaniu to ukończona siódma klasa szkoły podstawowej.
 4. Uczestnik zobowiązuję się do:
  1. noszenia identyfikatora
  2. obecności na wszystkich punktach programu
  3. punktualności
  4. przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 23:00-7:00
  5. nieużywania sprzętu elektronicznego (w tym telefonów) w trakcie trwania punktów programu
  6. udziału w zajęciach oraz pracach porządkowych w przydzielonej przez organizatora grupie
  7. udziału w warsztacie przydzielonym przez organizatora
  8. noclegu w miejscu wyznaczonym przez organizatora
  9. zachowania czystości w miejscu trwania spotkania
  10. zgłaszania animatorowi każdego wyjścia poza teren spotkania
  11. wyruszania oraz powrotu z punktów programu odbywających się poza ośrodkiem Caritas w przydzielonej grupie, zabrania się powrotów indywidualnych oraz opuszczania punktów programu bez zgody animatora
  12. niewprowadzania na teren spotkania osób nieuczestniczących w Forum Młodych
  13. pilnowania dokumentów oraz cennych rzeczy, gdyż za ich zaginięcie organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
  14. opuszczenia spotkania jedynie za zgodą organizatora, po wykonaniu czynności porządkowych
  15. zgłoszenia organizatorom wcześniejszego opuszczenia spotkania (w przypadku osób niepełnoletnich należy wypełnić formularz wcześniejszego odbioru)
 5. W trakcie trwania spotkania obowiązuje zakaz noclegów koedukacyjnych.
 6. W trakcie trwania spotkania obowiązuję zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz zażywania narkotyków i innych środków psychoaktywnych.
 7. W trakcie spotkania nie dopuszcza się upubliczniania postaw i poglądów sprzecznych z nauką Kościoła Katolickiego.
 8. W trakcie trwania spotkania nie dopuszcza się aktów przemocy i agresji.
 9. W razie doznania jakichkolwiek obrażeń, dolegliwości zdrowotnych – należy zgłosić się do punktu medycznego.
 10. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z organizacją Salwatoriańskiego Forum Młodych.
 11. Uczestnik udziela organizatorom bezterminowej zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach i filmach wykonywanych podczas Salwatoriańskiego Forum Młodych.
 12. Uczestnik zobowiązuje się do poniesienia kosztów za wszelkie zniszczenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu oraz nieodpowiedniego zachowania.
 13. Uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia zaliczki w wysokości 50 zł do dnia 25 czerwca. W przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi.
 14. Uczestnikowi, który w trakcie trwania spotkania zrezygnuje z udziału w nim do 3 dni od jego rozpoczęcia, przysługuje zwrot 50% kosztów spotkania. Po upływie 3 dni koszt nie podlega zwrotowi.
 15. Organizator nie zapewnia dietetycznych posiłków.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności  za następstwa nieodpowiedniego zachowania uczestników.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wypadki oraz szkody spowodowane przez uczestników spotkania.
 18. Uczestnik zobowiązuję się do podporządkowania się decyzjom organizatora w sprawach organizacyjnych oraz przestrzegania powyższego regulaminu.